EC-COUNCIL CourseABOUT CEHv9
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) အဖြဲ႕အစည္း EC COUNCIL ၏ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ CEH Certification ေနာက္ဆံုး Version (CEHv9)
- ယေန႕ ေခတ္ ရံုး၊ လုပ္ငန္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ၊ ဘဏ္ မ်ားနွင့္ အစရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICT သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈမ်ားနွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးသည္ ဦးစားေပး အဆင့္ (၁) ျဖစ္လာသည္ကုိ ႏုိင္ငံတတကာနွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ပါ အထူးအေရးတယူလက္ခံလာရပါသည္။
- သတင္းအခ်က္အလက္လံုၿခံဳေရးသည္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ ကုိင္တြယ္ထားရမည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႕ လုပ္ငန္း၏ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ Operational Process တဆင့္ခ်င္းစီ အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
EC Council သည္ US အေျခစိုက္ ကမၻာေက်ာ္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ေျဖရွင္းမႈမ်ားနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာရပ္မ်ား ပို႕ခ် သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာရွိ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ISPမ်ား ဘဏ္မ်ား နွင့္ အင္တာပရိုက္စ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဆိုပါ EC Council CEH လက္မွတ္ရရွိသူမ်ားအား ခန္႕အပ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား စနစ္တက် အေရးေပး ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ EC Council သည္ နုိင္ငံတကာနွင့္ အတူ (အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ထုိင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္)အစရွိေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ISP မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ား ၏အထူး ဦးစားေပးခံရၿပီး IT ဌာနအသီးသီးတြင္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ CEH လက္မွတ္ရရွိသူမ်ားကုိ ခန္႕အပ္ထားၾကပါသည္။

EC Council ဘာသာရပ္မ်ားကုိ အလြန္စနစ္က်ေသာ သင္ရိုးမ်ားနွင့္အတူ EC Council အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ Partner Centre မ်ားနွင့္ EC Council အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာ Trainer မ်ားသာ သင္ၾကားခြင့္ ရွိပါသည္။ Myanmar Skill of Technologies (M.S.T Computer Centre) သည္ ျမန္မာနုိင္ငံမွ EC Council အသိအမွတ္ျပဳ တစ္ခုတည္းေသာ Accredited Training Centre အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ EC Council ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္း သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားေမြးထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္း ICT ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ နုိင္ငံတကာ အဆင့္မွီေစရန္ တဖက္တလမ္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။
ယခု ၂၀၁၃ခုနွစ္ ဇြန္လတြင္ တစ္ကမၻာလံုး စတင္ Launch လုပ္ေသာ CEHv9 ကုိ နုိင္ငံတကာ နွင့္ တန္းတူ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူး အခြင့္အေရးမ်ားအေနျဖင့္--
- နုိင္ငံတကာတြင္ သင္တန္းေၾကးစရိတ္ USD2000 မွ 2500 ၾကားရွိေသာ ဘာသာရပ္ကုိ ကမၻာ့ အသက္သာဆံုး ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိပါမည္။
- စာေမးပြဲေၾကး+Kit Box (Book, DVD, Tools)+Digital License= USD650 ကုိ EC Council သို႕ေပးသြင္းရပါမည္။
သင္တန္းေၾကးမွာ ၅သိန္းက်ပ္ျဖစ္ပါသ္ည။
- သင္တန္းေၾကးစရိတ္အား ၂၀% Discount ထပ္ေလာင္းရရွိပါမည္။
- သင္တန္းေၾကးခဲသြင္းခြင့္ရရွိပါမည္။
- ယခု တန္းခြဲအားတက္ေရာက္သူတိုင္းအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ ကုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းနုိင္ရန္ E-Learning အတြက္ i-Lab Access (USD 300) တန္ဖိုးရွိ LAB Access အား တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ အခမဲ့ေပးအပ္သြားပါမည္။
- ယခု တန္းခြဲတက္ေရာက္သူမ်ား စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရာတြင္ က်ရံႈးခဲ့ပါက အခမဲ့ထပ္မံေျဖဆိုခြင့္ရရွိပါမည္။
- ယခု တန္းခြဲအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ၊ ဘဏ္၊ အစရွိေသာ ရံုးမ်ားမွ မိမိတို႕ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီစဥ္မည္ဆိုပါက ဝန္ထမ္း အေရတြက္အေပၚ မူတည္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
သင္တန္းကာလ
- နာရီ ၄၀ စာသင္ၾကားခ်ိန္ျပည့္မွီေအာင္တက္ေရာက္ရပါမည္။
- ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးမည့္ ရံုးမ်ားအတြက္ ရံုးတြင္ သင္ၾကားနုိင္ရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။
အေထြေထြ
- ရံုး၊ ဌာန၊ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ တန္ဖိုးမျဖတ္နုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားအတြက္ အဆိုပါ နည္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ နည္းပညာရွင္မ်ား မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနေသာ ယေန႕ေခတ္တြင္ အဆိုပါ MST (ECC Myanmar) မွ ေလ့က်င့္ေပးေသာ ဘာသာရပ္သည္ အမွန္ပင္ အလြန္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
- အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလိုပါက- အမွတ္ ၁၈၄၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၁-၃၉၂၁၆၅၊ ၃၉၂၉၈၃၊ ၀၉၅၁၂၆၁၀၈ မ်ားသို႕ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။
 
mst.ygnedu@gmail.com, www.eccouncil.org,www.eccouncilapac.org
Computer / Internet User တိုင္းအတြက္ CSCU
          CSCU ဆိုသည္မွာ Certified Secure Computer User ဟူေသာ ဘာသာရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔ နံပါတ္ (၁) အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေသာ EC Council မွ 2012 ခုႏွစ္ June လမွ စတင္၍ တကမာၻလံုးရွိ ၄င္းအသိအမွတ္ျပဳေသာ Accredited Partner Centre မ်ားတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း ျဖန္႔ခ်ီ သင္ၾကားျခင္း၊ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ မ်က္ေမွာက္ နည္းပညာ လံုၿခံဳေရး ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က Computer နည္းပညာရပ္မ်ား ဆိုက္ဘာစနစ္မ်ားကို Admin Level / Network Level မ်ားသည္ Firewall/IDS/IPS/Sensorအစရွိေသာစနစ္မ်ားျဖင့္သာကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားသာအဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔ကာလတြင္လည္း အဆိုပါအဆင့္ျမင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ Computer Operator မ်ား အသံုးျပဳသူ User တိုင္းကပါ သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ Victim အျဖစ္ မက်ေရာက္ရန္ မိမိတို႔တာ၀န္ယူရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ Awareness / Skill ရွိထားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ကမာၻေက်ာ္ McAfee Threats Report အရ 2012 မွစ၍ အင္တာနက္ User မ်ားအားသက္ေရာက္ႏိုင္သည့့္ Threats စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္
1)    Exploiting Social Media
2)    Mobile
3)    Apple
4)    Bot Net
5)    Hacktivism ဟု ၅ ခ်က္ေဖာ္ျပထားရာတြင္ အခ်က္ ၁ မွ ၄ အထိ Computer User မ်ားႏွင့္ တိုက္ရုိက္ပါတ္သက္ေနၿပီး အခ်က္နံပါတ္ (၅) သည္လည္း အက်ဳံး၀င္ ပါတ္သက္မႈရွိပါသည္။ 
ဆုိက္ဘာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်ိန္ Time Line ကိုေလ့လာၾကည့္ပါက-
၁၉၈၀ ခန္႔တြင္ Virus မ်ား စတင္ျခင္း၊ ၁၉၅၅ တြင္ Web Site မ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ ေပး Breaking လုပ္ျခင္းမ်ား၊၂၀၀၀ တြင္ Virus မ်ား ႏွင့္ ဆင္တူၿပီး လုပ္ေဆာင္ပံုကြဲေသာ Malware မ်ားေပၚလာျခင္း၊ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄ တြင္ Worm / Trojan မ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ တြင္ ID theft မ်ား၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ တြင္ ဆိုက္ဘာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ DDos မ်ား စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
Computer User တိုင္း လိုအပ္ေသာ Technology Skill Access / Awareness မ်ားကို CSCU ဘာသာရပ္တြင္ Module Unit (13) ခုျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ CSCU Outline မ်ားမွာ-
*      Foundation of Security
*      Securing O/S
*      Protecting with Antivirus
*      Data Encryption
*      Backup and Disaster Recovery
*      Internet Security
*      Securing Network
*      Online Transaction
*      Securing E-mail
*      Social Engineering & ID Theft
*      Social Networking
*      Legal Compliance
Mobile Devices Security  တို႔ျဖစ္ပါသည္။စာေမးပြဲေျဖဆိုပါက Exam 112-12 ကိုေျဖဆိုၿပီး
EC Council မွတိုက္ရုိက္ခ်ီးျမွင့္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိပါမည္။
 CSCU တက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ Learning Courseware မ်ားကိုရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စာေတြ႔၊လက္ေတြ႔ ျပဳလုပ္ရၿပီး tools မ်ားလည္းရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။CSCU ရရွိကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္InternetThreatsမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္၍ အဆင့္ျမင့္ CEH ႏွင့္ CHFI ဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္
ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ CSCU ႏွင့္ EC Council ဘာသာရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ သိရိွလိုပါက EC Council ၏ တစ္ခုတည္းေသာ Partner ရယူထားသည့္ M.S.T Computer Centre ph: 392165, 392983 သုိ႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္သည္ဟု သိရိွရပါသည္။